Skip to content

Avís legal

Avís legal i informació sobre les condicions d'ús de www.panotmobility.com.

Dades identificatives del titular de la web

En compliment del deure d'informació estipulat en l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Panot Mobility (en endavant Panot Mobility) en qualitat de titular de la web www.panotmobility.com procedeix a comunicar-los les dades identificatives exigides per la referida norma:

Denominació social: PANOT MOBILITY S.L.

Domicili social: Balmes 362 - 08006 Barcelona

CIF: B01593730

Adreça de correu electrònic: hey@panotmobility.com

Dades d'inscripció en el Registre Mercantil:

Registre Mercantil de Barcelona. Tom 47345. Folio43. Fulla 549165. Inscripció 1. 12 de juny de 2020.

La present informació conforma i regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini www.panotmobility.com assumeixen i es comprometen a respectar.

Definicions

“Pàgina”, domini www.panotmobility.com que es posa a la disposició dels Usuaris d'Internet.

“Usuari”, persona física o jurídica que utilitza o navega per la Pàgina.

“Contingut”, són les pàgines que conformen la totalitat del domini www.panotmobility.com, les quals conformen la informació i els serveis que Panot posa a la disposició dels Usuaris d'Internet. En elles es contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, links, textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, gravacions, programari, aspecte, dissenyo gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut en la Pàgina.

“Web”, paraula tècnica que descriu el sistema d'accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació com ara java, javascript, PHP, o altres, etc… En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a la disposició dels Usuaris d'Internet.

“Enllaç”, tècnica per la qual un Usuari pot navegar per diferents pàgines de la Web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l'enllaç.

“Cookies”, mig tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació en els llocs web. Són petits fitxers de text que s'escriuen en l'ordinador de l'Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa Panot avisarà oportuna i fefaentment de la seva utilització en el moment en què s'implantin en la Pàgina, a través d'un enllaç al costat de la política de privacitat i l'avís legal, denominat “Política de Cookies”.

Condicions d'ús

La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d'usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís Legal. Si l'Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d'ús d'aquest Avís Legal, s'abstindrà d'utilitzar la Pàgina.

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada per Panot pot ser diferent a cada moment en què l'Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la Pàgina.

A través de la Pàgina, Panot facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d'Internet per Panot o per tercers autoritzats.

L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la Pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d'aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

A aquest efecte, l'Usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Panot, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, dissenyo gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot això, l'Usuari no podrà:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització escrita i explícita de Panot, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.

Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de Panot o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines Web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de mal o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Pàgina són propietat de Panot o, si és el cas, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts.

D'igual mode els Continguts són propietat intel·lectual de Panot, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de Panot o de tercers que han autoritzat el seu ús, als qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Panot o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Enllaços

Aquelles persones que es proposin establir enllaços entre la seva pàgina Web i la Pàgina hauran d'observar i complir les condicions següents:

No serà necessària autorització prèvia quan l'Enllaç permeti únicament l'accés a la pàgina d'inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d'Enllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de Panot.

No es crearan “marcs” (“frames”) amb les pàgines Web ni sobre les pàgines Web de Panot.

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre Panot els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels Continguts subministrats.

No es declararà ni es donarà a entendre que Panot ha autoritzat l'Enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o llocs a la disposició de la pàgina Web en la qual s'estableix l'Enllaç.

La pàgina Web en la qual s'estableixi l'Enllaç només podrà contenir l'estrictament necessari per a identificar el destí de l'Enllaç.

La pàgina Web en la qual s'estableixi l'Enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

Disponibilitat de la Pàgina

Panot no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si és el cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, Panot no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Panot exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l'expectativa d'utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.

La funció dels Enllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Enllaços no constitueixen suggeriment ni cap recomanació.

Panot no es fa responsable dels continguts d'aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Enllaços ni del resultat d'aquests enllaços, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

L'accés a la Pàgina no implica l'obligació per part de Panot de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, Panot no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

Qualitat de la Pàgina

Donat l'entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina, Panot fa el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts.

La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

Limitació de responsabilitat

Panot exclou tota responsabilitat per les decisions que l'Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part de Panot a l'Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

Disponibilitat dels Continguts

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Panot, no obstant això, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Panot advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Panot és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l'ús i recollida d'aquests, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d'actuació de l'entitat.

Si us plau, li preguem que llegeixi detingudament la Política de Privacitat de la nostra web, l'enllaç de la qual es troba a peu de pàgina, al costat del present Avís Legal.

Jurisdicció

Per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona, renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Legislació aplicable

L'Avís Legal es regeix per la llei espanyola.

Copyright © 2021 – Panot Mobility

Reservats tots els drets d'autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.